มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ได้จัดประชุมคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษา ประจำปี 2560


ปรับปรุงข้อมูล : 14/9/2560 10:03:18     ที่มา : งานแนะแนว มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 88

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 399 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ได้จัดประชุมคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษา ประจำปี 2560 โดย คณะอนุกรรมการบริหารทุนการศึกษา "ม.น.ข."ประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยอนุกรรมการ ผู้แทนสถาบันการศึกษา จำนวน 22 แห่ง เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุนการศึกษา ม.น.ข. ปีการศึกษา 2560 ในการนี้ นางสาวสิรวีธ์ อินจินดา ผู้อำนวยการกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนางรุ่งนภา รินคำ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ผลจากการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 คือ ทุนนวฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) และทุนทั่วไป สำหรับนักศึกษาหญิง 2 ปีสุดท้าย จำนวน 1 ทุน ทุนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)

ข่าวล่าสุด

คณะทำงานจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ด้านจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

14/6/2561 13:24:41
16

กิจกรรมบรรยาย เรื่อง "เทคนิคการให้คำปรึกษา" แก่บุคลากร คณะกรรมการหอพัก และนักศึกษาเครือข่าย

13/6/2561 15:33:36
16

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนานักศึกษา และสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายศิษย์เก่า

13/6/2561 14:53:13
13

โครงการก้าวย่างตามรอยพ่อ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

24/4/2561 9:20:25
32

โครงการก้าวย่างตามรอยพ่อ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง

15/2/2561 9:32:04
74

มอบทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

31/1/2561 15:58:11
116

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

24/1/2561 15:10:29
109

การประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

28/12/2560 13:35:06
126

โครงการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลช่ออินทนิล ประจำปีการศึกษา 2560

18/12/2560 15:04:05
114

นักเรียนในทุนพระราชานุเคราะห์ฯ เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

18/12/2560 14:55:02
144