มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ได้จัดประชุมคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษา ประจำปี 2560


ปรับปรุงข้อมูล : 14/9/2560 10:03:18     ที่มา : งานแนะแนว มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 43

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 399 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ได้จัดประชุมคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษา ประจำปี 2560 โดย คณะอนุกรรมการบริหารทุนการศึกษา "ม.น.ข."ประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยอนุกรรมการ ผู้แทนสถาบันการศึกษา จำนวน 22 แห่ง เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุนการศึกษา ม.น.ข. ปีการศึกษา 2560 ในการนี้ นางสาวสิรวีธ์ อินจินดา ผู้อำนวยการกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนางรุ่งนภา รินคำ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ผลจากการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 คือ ทุนนวฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) และทุนทั่วไป สำหรับนักศึกษาหญิง 2 ปีสุดท้าย จำนวน 1 ทุน ทุนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)

ข่าวล่าสุด

การประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

28/12/2560 13:35:06
9

โครงการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลช่ออินทนิล ประจำปีการศึกษา 2560

18/12/2560 15:04:05
16

นักเรียนในทุนพระราชานุเคราะห์ฯ เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

18/12/2560 14:55:02
13

พิธีทำบุญศูนย์บริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการ (Disability Support Services : DSS)

6/12/2560 16:25:17
7

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระราชูปถัมภ์เยี่ยมและพบปะนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ

9/11/2560 13:30:39
22

ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 33 มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

8/11/2560 15:22:18
23

พิธีมอบทุนการศึกษากลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2560

8/11/2560 14:43:53
22

สัมภาษณ์ทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

8/11/2560 13:54:03
15

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่โจ้ และกองทุนคุณฉัตร พุ่มสุทัศน์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 11 มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

6/11/2560 15:05:19
15

มอบทุนการศึกษากองทุนประพัฒน์-โสภา สิทธิสังข์ และทุนการศึกษากองทุนโสพัฒนา สิทธิสังข์

22/9/2560 16:20:30
46