งานแนะแนว

นางรุ่งนภา รินคำ

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ


     

น.ส.กชสร จินดารัตน์

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ


     

นายเฉลิมศักดิ์ ใจสุดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


     

น.ส.ชลลดา ปัญญา

นักวิชาการศึกษา